Algemene voorwaarden

Met uw boeking bevestigt u kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden van k3 stadtführungen Münster, en verklaart u zich ermee akkoord.
k3 stadtführungen Münster behoudt zich het recht voor de voorwaarden op elk moment te kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.

1. Toepasselijkheid
1.1 De hieronder genoemde Algemene voorwaarden gelden voor alle zakelijke activiteiten van en met k3 stadtführungen Münster (eigenaar: Lars Köllner), hierna genoemd k3 stadsführungen Münster.

2. Boeking
2.1 Alle boekingen worden uitsluitend gedaan op basis van de hieronder genoemde Algemene voorwaarden van k3 stadtführungen Münster.
2.2 Boekingen kunnen uitsluitend mondeling of schriftelijk worden vastgelegd.
2.3 Contractpartner van k3 stadtführungen Münster is uitsluitend de in de boeking vermelde contactpersoon, die met de boeking tevens de aansprakelijkheid voor alle deelnemers aanvaardt en verantwoordelijk is voor de betaling van het verschuldigde totaalbedrag van de dienstverlening.
2.4 Boekingen worden bindend door middel van een schriftelijke ‘boekingsbevestiging’, dan wel met het persoonlijk, via e-mail, per fax of per post overhandigen van een ticket of cadeaubon/tegoedbon van k3 stadtführungen Münster.
2.5 Bij arrangementsboekingen dient een geldig adres en mobiel telefoonnummer te worden opgegeven, waaronder de contactpersoon vóór aanvang van het arrangement bereikbaar is.
2.6 Het is de verantwoordelijkheid van de klant er zeker van te zijn dat e-mails/brieven of faxberichten op het bij de boeking opgegeven adres (kunnen) worden ontvangen en bij uitblijven of mogelijk uitblijven van correspondentie zich met het kantoor van k3 stadtführungen Münster in verbinding te stellen.
2.7 Als annuleringsperiode geldt het aantal dagen tot aan de rondleiding(en) waarop kostenloos kan worden geannuleerd..

3. Flexboekingen
3.1 Flexboekingen zijn arrangementen die exclusief voor een boekende klant worden georganiseerd en uitgevoerd.
3.2 Arrangementshonoraria zijn gebaseerd op het bij de boeking opgegeven aantal deelnemers.
3.3.1 Wijzigingen in het aantal deelnemers dienen te allen tijde worden doorgegeven aan het kantoor van k3 stadtführungen Münster, zodat indien nodig de factuur kan worden aangepast.
3.3.2 Wijzingen in het aantal deelnemers bij het Krimidinner, de Bier-rondleiding en de rondleiding
‘Münster kulinarisch’ dienen uiterlijk twee dagen voor aanvang van het arrangement te worden doorgegeven aan k3 stadtführungen Münster.
3.3.3 Een melding van wijziging in het aantal deelnemers aan onze gidsen of begeleiders is niet doelmatig en kan niet worden verwerkt in de facturering.
3.3.4 Een wijziging in het aantal deelnemers leidt niet tot een reductie, respectievelijk annulering van het aantal arrangementen, gidsen of begeleiders.
3.4 De klant dient in de boekingsbevestiging het opgegeven adres te controleren, zodat mogelijke wijzigingen tijdig kunnen worden verwerkt ten behoeve van de facturering.
3.5 k3 stadtführungen Münster factureert drie dagen na het arrangement.
3.6 Voor veranderingen op verzoek van de klant in reeds aangemaakte facturen rekent k3 stadtführungen Münster 10,00 € administratiekosten.
3.7 De medewerkers van k3 stadtführungen Münster zijn verplicht op het afgesproken trefpunt van een flexboeking 20 minuten te wachten.
3.8 Verschijnt de klant na 20 minuten niet op het afgesproken trefpunt, wordt deze beschouwd en afgehandeld als annulering van het arrangement door de klant.
3.9 Wanneer een gids of begeleider op deelnemers wacht op het schriftelijk overeengekomen trefpunt, wordt de wachttijd in mindering gebracht op de duur van het arrangement.
3.10 Bij het niet verschijnen van de klant of bij het niet afnemen van delen van de dienstverlening heeft k3 stadtführungen Münster het recht het volle honorarium in rekening te brengen.
3.11 De vermelde tarieven zijn – voor zover niet anders vermeld – nettobedragen.
3.12 Deelnemers die de rondleiding(en) privé betalen, ontvangen van k3 Stadtführungen Münster een brutofactuur tegen de op de website vermelde nettoprijs.

4. Wijzigingen van flexboekingen
4.1 Verzoeken tot wijzigingen in boekingen zal het team van k3 Stadtführungen Münster te allen tijde proberen in te willigen, hoewel omboekingen van de arrangementsdatum na overschrijding van de annuleringstermijn niet mogelijk zijn.
4.2 Wijzigingen in de boeking van het trefpunt of het tijdstip na overschrijding van de annuleringstermijn worden in rekening gebracht.
4.3 Administratiekosten als gevolg van wijzigingen in de boeking hebben altijd betrekking op een omgeboekte groep, respectievelijk een omgeboekte gids of begeleider.
4.4 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een gewijzigde boeking.
4.5 Wanneer een gids of het team van k3 Stadtführungen Münster op verzoek van de klant kort voor aanvang een geboekte en bevestigde rondleiding of arrangement wijzigt, kan de klant geen aanspraak maken op het uitvoeren van deeldiensten, niet uitgevoerde diensten of verlenging van de periode waarin de dienst(en) wordt/worden geleverd.

5. Annuleringen van flexboekingen
5.1 Onder speciale arrangementen met andere annuleringsvoorwaarden worden verstaan de flexboekingen van Krimidinners, Bier-rondleidingen, rondleidingen ‘Münster Kulinarisch’ en arrangementen waarbij andere annuleringsvoorwaarden gelden als die zijn vermeld in de boekingsbevestiging.
5.2 Een annulering van flexboekingen is, speciale arrangementen (zie 5.1) uitgezonderd, kosteloos tot de 7de dag voor de overeengekomen datum van het arrangement.
5.3 Bij annulering van flexboekingen binnen 6 dagen voor de overeengekomen datum van het arrangement, worden annuleringskosten in rekening gebracht ter hoogte van 50% van het honorarium, speciale arrangementen (zie 5.1) uitgezonderd.
5.4 Annulering van speciale arrangementen (zie 5.1) is kosteloos tot 14 dagen voor de overeengekomen datum, voor zover geen andere annuleringsvoorwaarden in de boekingbevestiging zijn opgenomen.
5.5 Bij annulering van speciale arrangementen (zie 5.1) binnen 13 dagen voor de overeengekomen datum, worden annuleringskosten in rekening gebracht ter hoogte van 50% van het honorarium, voor zover geen andere annuleringsvoorwaarden in de boekingbevestiging zijn opgenomen.
5.6 Bij annulering van flexboekingen op de dag van het arrangement of bij niet verschijnen, brengt k3 Stadtführungen Münster het volle honorarium in rekening.
5.7 Beslissend voor een tijdige annulering, respectievelijk de hoogte van de annuleringskosten is de datum van ontvangst door k3 Stadtführungen Münster; de juiste datum dient door de klant te worden aangetoond.
5.8 Annuleringen zijn uitsluitend bindend door een schriftelijke annuleringsbevestiging door k3 Stadtführungen Münster via e-mail, fax of post.

6. Tickets / Arrangementen voor individuele gasten
6.1 Met arrangementen voor individuele gasten worden arrangementen bedoeld waarvoor tickets worden aangeboden.
6.2 Reservering van tickets is niet mogelijk.
6.3 Arrangementen voor individuele gasten beginnen stipt op de op de ticket vermelde aanvangstijd. In het belang van tijdig aanwezige deelnemers wacht de gids of begeleider niet op verlate deelnemers, ook wanneer deze hun vertraging hebben gemeld bij de organisatie.
6.4 Wijzigingen in de route van een arrangement kunnen, in het belang van de deelnemers, op basis van de locatie of per gids variëren. Verlate deelnemers die een reeds vertrokken groep willen inhalen, worden in principe niet op de hoogte gesteld van mogelijke routewijzigingen.
6.5 Bij arrangementen voor individuele gasten kan een niet tijdig verschijnen op het trefpunt leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan het arrangement, zonder recht op vergoeding.

7. Tickets van arrangementspartners
7.1 Arrangementen die via het boekingssysteem van k3 Stadtführungen Münster door partners worden aangeboden, worden op de boekingswebsite en op het ticket aangemerkt met de naam van de aanbieder.
7.2 De onderneming k3 Stadtführungen Münster treedt bij arrangementen van partners alleen op als bemiddelaar, door de tickets uit naam van de partner(s) en voor rekening van die partij(en) te verkopen en te leveren aan haar klanten.
7.3 De overeenkomst over de uitvoering van de door partners geboden diensten komt uitsluitend tot stand tussen de koper en de (arrangements)partner, voor wie k3 Stadtführungen Münster de tickets verkoopt.
7.4 k3 Stadtführungen Münster is zelf geen contractpartner in de door de partner en de koper gesloten arrangementsovereenkomst.
7.5 De uitvoering van de in de arrangementsovereenkomst vermelde verplichtingen heeft uitsluitend betrekking op de partner en de koper.
7.6 Alleen de afwikkeling van de betaling van de overeengekomen ticketprijs door de koper aan de partner, verloopt via k3 Stadtführungen Münster.

8. Annulering van tickets
8.1 Tickets voor deelname aan arrangementen voor individuele gasten zijn uitgesloten van omruilen, teruggave, resp. terugbetaling. Uit voorzorg maken wij u er op attent dat bij onze arrangementen niet het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand van toepassing is, als gevolg van wettelijke bepalingen in § 312g par. 2 nr. 9 Bürgerliches Gesetz Buch, omdat de verkoop van tickets de levering van onze diensten is beperkt tot een bepaalde termijn.

9. Tegoedbonnen
9.1 Te allen tijde geldt de op toegoedbonnen vermelde geldigheidsduur.
9.2 Tegoedbonnen zijn pas geldig na verificatie van betaling.
9.3 De uitbetaling van tegoeden (of de restwaarde ervan), alsmede het inwisselen van tegoedbonnen voor andere tegoedbonnen, is niet mogelijk.
9.4 k3 Stadtführungen Münster is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tegoedbonnen.

10. Annulering van tegoedbonnen
10.1 Tegoedbonnen zijn uitgesloten van omruilen, teruggave resp. terugbetaling.

11. Fietsverhuur
11.2 Huurfietsen worden altijd uitgegeven op de in de boekingsbevestiging genoemde locatie.
11.3 Bij het afhalen van fietsen dient een geldig identiteitsbewijs te worden overlegd door de klant. Wanneer de klant zich niet kan identificeren, worden fietsen niet uitgegeven; de klant kan hier verder geen aanspraak op maken. Het niet in gebruik nemen van een fiets als gevolg van het niet identificeren ontlast de klant niet van het betalen van de huursom.
11.4 De boekende klant of zijn/haar in de boekingsbevestiging genoemde plaatsvervanger/-ster (de afhaler) is verplicht zich voor aanvang van het gebruik te overtuigen van de bedrijfszekerheid van de hem/haar toegewezen fiets, alsmede van de ter beschikking gestelde accessoires, en de fiets uitsluitend te gebruiken in het openlijke verkeer en op de daartoe aangewezen fietspaden. De fiets dient veilig te worden geparkeerd en ordelijk te worden afgesloten. De boekende klant of zijn/haar in de boekingsbevestiging genoemde plaatsvervanger/-ster (afhaler), bevestigt bij aanvang van de huur voldoende op de hoogte te zijn (gebracht) van de veiligheidsmaatregelen, alsmede van de bediening van de fiets. Met de aanvang van de fietshuur bevestigt de boekende klant of zijn/haar in de boekingsbevestiging genoemde plaatsvervanger/-ster (afhaler) op de hoogte te zijn van de staat van veiligheid waarin de fiets en de accessoires zich bevinden. Na afloop ingediende klachten over bij de afgifte mogelijk bekende gebreken kunnen niet worden gehonoreerd.
11.5 Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk na afstemming voor aanvang van de huurovereenkomst. Voor verlenging van de huurperiode (in dagen) wordt per dag een huurprijs van € 10,00 in rekening gebracht. Bij niet vooraf afgestemde verlenging van de huurperiode worden extra administratiekosten ter hoogte van € 5,00 berekend. Aanvullende aanspraken door k3 stadtführungen Münster (b.v. zekerheidsstelling en afhalen van de fiets, het ruilen van fietssloten etc.) zijn hierbij niet inbegrepen.
11.6 Bij voortijdig inleveren van de huurfiets, om welke reden ook, kan geen aanspraak worden gemaakt op (gedeeltelijke) teruggave van de huursom.
11.7 In het geval van een verkeersongeval of berokkening van schade, alsmede verlies of beschadiging van de fiets dient k3 stadtführungen Münster direct op de hoogte te worden gebracht. Tevens dient onverwijld op het dichtstbijzijnde politiebureau melding worden gemaakt van het incident, dan wel aangifte worden gedaan van een mogelijk delict.
11.8. Bij verlies van de fietssleutel kan k3 stadtführungen Münster naar eigen goeddunken een reservesleutel uitreiken. Voor uitgifte van een reservesleutel worden administratiekosten ter hoogte van ten minste € 20,00 berekend, die bij uitgifte contact dienen te worden betaald.
11.9 Er is geen wettelijke aanspraak mogelijk op de uitgifte van een reservesleutel.
11.10 In overige gevallen gelden de huurrechtelijke bepalingen, zoals omschreven in §§ 535 van het Bürgerliches Gesetz Buch..

12. Annulering van fietsverhuur
12.1 Wanneer de fietsverhuur separaat in de boekingbevestiging is opgenomen en de fietsverhuur geen deel uitmaakt van een arrangementspakket (b.v. een fietstocht inclusief fietsverhuur), is de boekende klant tot één week voor aanvang van de huurperiode gerechtigd fietsboekingen kosteloos om te boeken of te annuleren. Hierna berekent k3 stadtführungen Münster 50% van de huursom. Bij een annulering op de eerste huurdag of het niet in gebruik nemen van de huurfietsen, dan wel een deel van de geboekte huurfietsen, berekent k3 stadtführungen Münster 100% van de huursom.

13. Segway- en Ninebot-rondleidingen
13.1 Deelname aan een Segway- respectievelijk Ninebot-rondleiding door k3 stadtführungen Münster is alleen toegestaan bij instemming met de volgende veiligheidsmaatregelen.
13.1.1 Voor aanvang van de rondleiding dient u te hebben deelgenomen aan de veiligheidsinstructie.
13.1.2 Het dragen van een helm gedurende de gehele rondleiding is verplicht.
13.1.3 De aanwijzingen door de gids dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
13.1.4 U mag alleen opstappen op het voertuig wanneer het groene kruis op het dashboard oplicht. Afstappen tijdens de rondleiding is niet toegestaan.
13.1.5 Beide voeten moeten tijdens de rit te allen tijde op het voertuigplateau blijven staan – de druksensoren moeten worden belast. Het gewicht van de berijder moet ten minste 45 kilogram en ten hoogste 118 kilogram zijn.
13.1.6 Beide handen moeten aan het stuur blijven; rijden zonder greep van de handen aan het stuur is niet toegestaan.
13.1.7 Wees voorzichtig met het naar voren buigen van het bovenlichaam terwijl het voertuig zich in beweging zet. Om te remmen, dient het bovenlichaam voorzichtig naar achteren te worden bewogen.
13.1.8 Pas de snelheid aan op uw mogelijkheden en uw kennis van het voertuig. Rijd te allen tijde voorzichtig en houd voldoende afstand tot uw voorganger en tot hindernissen.
13.1.9 Bij rood oplichten van signalen op het dashboard of bij trillingen in het sta-platform dient u het voertuig onmiddellijk af te remmen en af te stappen – hier bestaat de kans op een veiligheidsstop van het voertuig.
13.2 Na afloop van de rit dienen de voertuigen te worden ingeleverd.

14. Annulering van Segway- en Ninebot-rondleidingen
14.1 k3 stadtführungen Münster biedt klanten van flexboekingen de mogelijkheid bij een gevoel van (verkeers- en/of rij-)onzekerheid de rondleiding, c.q. rit te annuleren onder de volgende voorwaarden: 1) Aanwezigheid ter plaatse van het trefpunt 2) De annulering dient per e-mail of telefonisch tussen 15 minuten voor aanvang, respectievelijk 30 minuten na het begin van de rondleiding, c.q. rit te worden gemeld bij het kantoor van k3 stadtführungen Münster. Ook volstaat een bericht achter te laten op het antwoordapparaat (0251 45933). 3) De gids/begeleider noteert op de betaalstrook, respectievelijk de ticket ‘Storno Segway/Ninebot-rondleiding [Datum] [Ondertekening]’. 4) Het trefpunt is nog niet verlaten. 5) De rondleiding is nog niet begonnen.

15. Uitvoering van diensten
15.1 k3 stadtführungen Münster verplicht zich tot het uitvoeren van haar diensten bij elk weertype, voor zover de veiligheid van deelnemers niet in gevaar komt. In situaties waarin gevaar dreigt, beslissen medewerkers van k3 stadtführungen Münster ter plaatse over de (verdere) uitvoering van de diensten.
15.2 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op specifieke gidsen of begeleiders, ook wanneer een specifieke naam in de boekingsbevestiging is vermeld.
15.3 De gidsen en begeleiders van k3 stadtführungen Münster hebben het recht de inhoud en locaties van een rondleiding of arrangement op korte termijn aan te passen aan de plaatselijke en tijdgebonden omstandigheden.
15.4 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het bezoek van bepaalde, in de beschrijving van een rondleiding of arrangement genoemde locaties.

16. Betaalwijzen
16.1 De klant verplicht zich uitsluitend de door k3 stadtführungen Münster aangeboden betaalwijzen te accepteren.
16.2 De klant draagt de (aanvullende) kosten van betaalwijzen die niet door k3 stadtführungen Münster zijn geautoriseerd.
16.3 Betalingen met verrekenings-kwitanties zijn niet mogelijk.
16.4 Kosten die voortvloeien uit betalingen uit niet EU-landen worden uitsluitend door de klant gedragen.
16.5 k3 stadtführungen Münster accepteert betalingen via creditcards of Paypal.

17. Aansprakelijkheid
17.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor het transport naar het overeengekomen trefpunt van de rondleiding, c.q. arrangement.
17.2 k3 stadtführungen Münster is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van overmacht.
17.3 Bij het niet afnemen van diensten als gevolg van voortijdige terugreis of om andere dringende redenen, heeft de klant geen recht op vergoeding.
18.4 k3 stadtführungen Münster is niet aansprakelijk voor niet gelezen, maar wel bevestigde arrangementsboekingen of ticketboekingen, bijvoorbeeld als gevolg van door de e-mailprovider van de klant als spam beoordeelde e-mails.
17.5 Toezichthouders hebben ook tijdens geboekte arrangementen of rondleidingen verantwoordelijkheid in het houden van toezicht.
17.6 De klant is verantwoordelijk voor alle vormen van schade aan door hem/haar of door andere deelnemers aangerichte eigendommen tijdens het arrangement of de rondleiding, alsmede verlies van meegenomen eigendommen.
17.7 De deelname aan arrangementen en rondleidingen (ook per fiets, Ninebot of Segway) geschiedt op eigen risico.
17.8 De boekende klant vrijwaart k3 stadtführungen Münster voor alle schade aan de hem/haar of de deelnemers van een groep uitgegeven voertuigen, ongeacht of deze schade is aangebracht door derden.
17.9 k3 stadtführungen Münster is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebreken in de bedrijfszekerheid van zijn voertuigen, uitgezonderd gevallen van grove nalatigheid door of opzet van een of meerdere van haar partners.
17.10 De organisator, zijn wettelijke plaatsvervanger(s) en partners, alsmede de gidsen of begeleiders zijn niet aansprakelijk voor compensatie, ongeacht de rechtsgrondslag in geval van opzettelijke of grove nalatigheid.
17.11 De aansprakelijkheid van k3 stadtführungen Münster beperkt zich tot de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en is financieel beperkt tot de hoogte van het overeengekomen honorarium. Deze bedrijfsgerelateerde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor schade aan leven, het lichaam of de gezondheid die voortkomt uit grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door k3 stadtführungen Münster, een vertegenwoordiger, een partner, gids of begeleider.
17.12 k3 stadtführungen Münster is niet aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade voortkomend uit dienstverlening die niet rechtstreeks met haar eigen bedrijfsactiviteiten verband houdt (b.v. schade aan fietsen, theater- en tentoonstellingsbezoek, verblijf in hotels of andere accommodaties, vervoersdiensten van en naar bestemmingen, etc.) en wanneer deze activiteiten uitdrukkelijk in de boekingsbevestiging zijn vermeld als onderdeel van de activiteiten van een partner en voor zover deze niet herkenbaar zijn als een bestanddeel van de overeenkomst.
17.13 k3 stadtführungen Münster is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan terwijl de aanwijzingen van een gids of begeleider niet zijn opgevolgd.
17.14 k3 stadtführungen Münster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet veilig gebruiken van voertuigen die door k3 stadtführungen Münster beschikbaar zijn gesteld.
17.15 Elke gebruiker van een door k3 stadtführungen Münster beschikbaar gesteld voertuig draagt de civiele- en strafrechtelijke verantwoording voor schade aan personen, goederen of tegoeden die zijn veroorzaakt tijdens het gebruik van het voertuig.
17.16 Het gebruik van een door k3 stadtführungen Münster beschikbaar gesteld voertuig is niet toegestaan aan personen met lichamelijke gebreken of die onder invloed zijn van verdovende middelen, alcohol of medicijnen. Personen met hartproblemen of hoge bloeddruk lopen een hoger risico tijdens het gebruik van de door k3 stadtführungen Münster beschikbaar gestelde voertuigen.
17.17 Claims door klanten tegen k3 stadtführungen Münster worden niet in behandeling genomen. Ook een rechterlijke uitspraak over vorderingen van klanten door derde partijen is niet ontvankelijk.

18. Toepasselijk recht
18.1 Het toepasselijk recht vindt plaats te Münster..

19. Slotbepaling
19.1 De eventuele ongeldigheid van individuele overeenkomsten heeft geen invloed op de werkzaamheid van overige bepalingen. Partijen zullen een ongeldige regelgeving vervangen door geldige regelgeving om daarmee zo goed mogelijk het gewenste resultaat te bereiken. In het geval van een inbreuk op een of meer overeenkomsten zullen partijen proberen tot een akkoord te komen.